แนวข้อสอบออนไลน์

ลำดับชื่อวิชาจำนวนข้อ
- Total -79,714
 
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) -
102 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม80
 
- สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ช่วงชั้นที่ 2 -
2สังคมศึกษา - รวม ป.4-6 - เข้า ม.1550
 
- รามคำแหง -
3AGR1003 - การเกษตรเบื้องต้น400
4ANT1013 - มานุษยวิทยาเบื้องต้น960
5ANT3053 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี840
6ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย800
7ART1003 - ศิลปวิจักษณ์800
8BIO1001 - ชีววิทยาเบื้องต้น800
9BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1240
10BUS3104 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2340
11COS1101 - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น282
12ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป1768
13ECO1101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1954
14ECO1102 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 11138
15ENG1001 - ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน2618
16ENG1002 - ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป2040
17GEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย1356
18HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต480
19HIS1001 - อารยธรรมตะวันตก956
20HIS1002 - อารยธรรมตะวันออก1080
21HIS1003 - อารยธรรมโลก2400
22HIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย1200
23HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ250
24HRM2101 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์1560
25HRM3206 - การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย712
26HRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม716
27INT1004 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ546
28INT1005 - ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1858
29LAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1798
30LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า396
31LIS1003 - การใช้ห้องสมุด1193
32MCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น800
33MCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น1308
34MCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น400
35MCS1400 - การกระจายเสียงเบื้องต้น800
36MCS2100 - การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น800
37MCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน656
38MCS2106 - ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน400
39MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน400
40MCS2200 - การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น996
41MCS2203 - ภาพเชิงวารสารศาสตร์400
42MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน800
43MCS2603 - สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา600
44MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์1100
45MCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม800
46MCS3105 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ696
47MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ400
48MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ504
49MCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง600
50MCS3404 - การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์500
51MCS4106 - การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น600
52MCS4204 - สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ400
53MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ1200
54MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ900
55MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน1018
56MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน1136
57MGT3102 - การภาษีอากร698
58MGT3301 - การบริหารงานพัสดุ331
59MKT2101 - หลักการตลาด1920
60MSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์578
61MTH1103 - แคลคูลัส 1226
62PHI1000 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม1020
63PHI1001 - วัฒนธรรมและศาสนา1800
64PHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น1400
65POL1101 - การเมืองการปกครองไทย400
66POL2100 - การปกครองเปรียบเทียบ480
67POL2101 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1400
68POL2104 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์400
69POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก340
70POL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น400
71POL2300 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น286
72POL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ400
73POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ400
74POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ1200
75POL2310 - พฤติกรรมองค์กร783
76POL3300 - การบริหารการคลัง400
77POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ360
78POL3311 - การเมืองและระบบราชการ390
79POL3313 - การบริหารการพัฒนา400
80POL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค360
81POL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ400
82POL4100 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์295
83POL4310 - พฤติกรรมองค์การ400
84POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร386
85PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป1760
86PSY2005 - จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น397
87RAM1000 - ความรู้คู่คุณธรรม2394
88SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1185
89SOC1003 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น2400
90SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง1200
91STA1003 - สถิติเบื้องต้น329
92STA2016 - สถิติธุรกิจ355
93THA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย330
94THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย1674
95THA1003 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน377
 
- คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย -
96เภสัชกรรมไทย280
 
- ข้อสอบอื่นๆ -
97Software Design and Development Engineer Examination19
98Systems Analysis and Design100
99ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)194
100วิชาชีพครู542