แนวข้อสอบ รามคำแหง : ART1003 - ศิลปวิจักษณ์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาART1003 - ศิลปวิจักษณ์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบัน เน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ772

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พระพุทธรูปสมัยคุปตะของอินเดีย
  1. มักนิยมห่มคลุมพระอังสาสองข้าง จีวรเป็นริ้ว เป็นพระพุทธรูปกรีก
  2. ขมวดวนพระเกศาวนขวา นิยมห่มเฉียงเปิดพระอังสาซ้าย จีวรเป็นริ้ว
  3. นิยมแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์และเทวดา
  4. มีความงามอย่างเรียบง่าย แต่รูปประติมากรรมหนักทึบ