แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เหตุผลที่ทำให้คนรุ่นเก่าไม่นิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ ด้วยทัศนคติที่ว่า
  1. เป็นสื่อที่คนรุ่นเก่าประเมินว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่
  2. เป็นสื่อที่ต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้ในการใช้และการเข้าถึงสื่อ
  3. เป็นสื่อที่คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย
  4. เป็นสื่อที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี
  5. ถูกทุกข้อ