แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
  1. แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล
  2. แนวนโยบายด้านการเมืองของรัฐบาล
  3. พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของคนในสังคม
  4. ความแพร่หลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. ระบบเศรษฐกิจของประเทศ