แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ทางสื่อคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  1. ใครจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่
  2. ควรมีมาตรการลงโทษต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
  3. ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือไม่
  4. ข้อ 1 และ 3 ถูก
  5. ข้อ 2 และ 3 ถูก