แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1308
  จำนวนชุดคำตอบ341

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ทฤษฎีใดต่อไปนี้ที่เน้นให้เห็นว่าผู้รับสารหรือมวลชนเปรียบเสมือนคนไข้ที่ต้องได้รับการดูแล และเยี่ยวยารักษา ไม่มีสิทธิเลือก เขาให้อะไรทิ่มแทงลงมาก็ต้องรับหมด
  1. ทฤษฎีกำหนดระเบียบวาระ
  2. ทฤษฎีการสื่อสารจังหวะเดียว
  3. ทฤษฎีความโน้มเอียงร่วม
  4. ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ