แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1308
  จำนวนชุดคำตอบ341

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สมมติฐานที่เขียนขึ้นโดยคาดการณ์คำตอบที่คาดหวังจะได้รับจากการวิจัยของผู้ทำการวิจัยโดยอาศัยหลักเหตุผลและผลการวิจัยที่มีมาก่อน เรียกว่า
  1. สมมติฐานที่เกิดขึ้นโดยวิธีอุปนัย
  2. สมมติฐานที่เกิดขึ้นโดยการอนุมานอย่างมีเหตุผล
  3. สมมติฐานที่เกิดขึ้นโดยวิธีนิรนัย
  4. ข้อ 2 และ 3 ถูก