แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA1003 - สถิติเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA1003 - สถิติเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการเก็บรวมรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม329
  จำนวนชุดคำตอบ202

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง
  1. ค่าที่ใช้บรรยายคุณลักษณะของตัวอย่าง
  2. การแจกนับหน่วยทุกหน่วยที่อยู่ในประชากรที่เราสนใจ
  3. หน่วยต่างๆ ทั้งหมดที่เราสนใจจะศึกษา
  4. ค่าคงที่ซึ่งแสดงคุณลักษณะของประชากร