แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างองค์การ การบริหาร ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในเชิงปฏิบัติ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ172

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจและการคลังของรัฐวิสาหกิจโดยทั่วๆ ไป ให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะ
  1. รัฐวิสาหกิจไม่ใช่หน่วยราชการ
  2. รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ
  3. รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมักจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  4. รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  5. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคัดค้าน