แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างองค์การ การบริหาร ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในเชิงปฏิบัติ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ172

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ธนาคารที่รัฐวิสาหกิจสามารถนำเงินไปฝากได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงการคลัง คือ
  1. ธนาคารกสิกรไทย
  2. ธนาคารกรุงไทย
  3. ธนาคารไทยพาณิชย์
  4. ธนาคารทหารไทย
  5. ถูกทุกข้อ