แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างองค์การ การบริหาร ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในเชิงปฏิบัติ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ172

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Nikola Balog ศึกษาพบว่ารัฐวิสาหกิจในประเทศเกิดใหม่ทำรายได้ให้รัฐปีหนึ่งๆ ประมาณ
  1. ไม่เกิน 3% ของรายได้ของรัฐ
  2. ไม่เกิน 10% ของรายได้ของรัฐ
  3. ไม่เกิน 5% ของรายได้ของรัฐ
  4. เกินกว่า 10% ของรายได้ของรัฐ
  5. ไม่เกิน 1% ของรายได้ของรัฐ