แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างองค์การ การบริหาร ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในเชิงปฏิบัติ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ172

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  United Nations เสนอว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
  1. ช่วยเหลือธุรกิจเอกชนที่อ่อนแอ
  2. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  3. ป้องกันการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจจากนักลงทุนต่างชาติ
  4. รักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
  5. ถูกทุกข้อ