แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1002 - อารยธรรมตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1002 - อารยธรรมตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษากำเนิดของอารยธรรมต่างๆ ทางตะวันออก วิวัฒนาการของอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย การเผยแพร่และการยอมรับอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนความเกี่ยวข้องในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปกรรม
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1074
  จำนวนชุดคำตอบ1293

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คุณสมบัติที่สำคัญของพระเจ้าอักบาร์ในเรื่องใด ที่ทำให้พระองค์ทรงปกครองอินเดียได้อย่างสงบสุข
  1. ทรงเป็นธรรมราชา
  2. ทรงมีขันติธรรมในศาสนา
  3. ทรงใช้อุดมการณ์ปกครองแบบพ่อปกครองลูก
  4. ทรงแบ่งการปกครองอาณาจักรออกเป็นมณฑล