แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ546

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในการวางเค้าโครงเรื่องพูด หากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในทางเลวร้าย อะไรคือสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบรอบที่สุด
  1. ความกล้าที่จะตัดสินใจเลือกประเด็นหรือเนื้อหาที่จะพูด
  2. การตกลงใจที่จะเลือกใช้ข้อมูล
  3. ปฏิกิริยาของผู้ฟังที่จะแสดงกลับมา
  4. องค์ประกอบของกลุ่มผู้ฟัง