แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ546

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ไม่ว่าจะขึ้นคำนำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม สิ่งที่ผู้นำจะต้องถือปฏิบัติเป็นแบบแผนในการพูดทุกครั้งคือ
  1. กล่าวถึงแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
  2. ต้องทักทายผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก่อนเสมอ
  3. ต้องตื่นเต้นเร้าใจเสมอ
  4. สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะกล่าวในลำดับถัดไป