แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ546

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  The Structure of a Speech การจัดเรื่องเป็นขั้นใดของการเตรียมเรื่องที่จะพูด
  1. ขั้นเริ่มแรกของการพูด
  2. ขั้นสุดท้ายของการเตรียมเรื่องไปพูด
  3. ขั้นเตรียมเนื้อหาการพูด
  4. ขั้นการเตรียมเรื่องพูด