แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2603 - สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2603 - สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงความหมาย บทบาท ความสำคัญของโฆษณา แผนงานรณรงค์การใช้ภาษาในงานสร้างสรรค์โฆษณา ตลอดจนการวางแผนเลือกสื่อโฆษณา วิเคราะห์คุณค่าและการเลือกใช้สื่อมวลชนด้านต่างๆ เพื่อผลทางการโฆษณา
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ810

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อมูลปริมาณการขายแต่ละเดือน มีประโยชน์ต่อการวางแผนสื่อโฆษณาอย่างไร
  1. ทำให้กำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับความต่อเนื่องของการโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
  2. ทำให้คัดเลือกสื่อโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
  3. ทำให้กำหนดขนาดและความยาวของโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
  4. ทำให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
  5. ทำให้ทราบว่าควรจะแนะนำสินค้าออกสู่ตลาดในช่วงใดบ้าง