แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2603 - สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2603 - สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงความหมาย บทบาท ความสำคัญของโฆษณา แผนงานรณรงค์การใช้ภาษาในงานสร้างสรรค์โฆษณา ตลอดจนการวางแผนเลือกสื่อโฆษณา วิเคราะห์คุณค่าและการเลือกใช้สื่อมวลชนด้านต่างๆ เพื่อผลทางการโฆษณา
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ810

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การคิดอัตราค่าโฆษณาแบบ Combination Rate หมายถึงอะไร
  1. การคิดอัตราค่าโฆษณาแบบผสมผสานระหว่างการโฆษณาแบบมีส่วนลดและไม่มีส่วนลด
  2. การคิดอัตราค่าโฆษณาสำหรับการจองซื้อและทำสัญญาล่วงหน้า
  3. การคิดอัตราค่าโฆษณาสองอัตราสำหรับสินค้าสองกลุ่ม
  4. การคิดอัตราค่าโฆษณาแบบก้าวหน้าตามภาวะเศรษฐกิจ
  5. การคิดอัตราค่าโฆษณาสำหรับการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์สองฉบับวันเดียวกัน