แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS4204 - สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS4204 - สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ผลิตขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ สิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจการค้า จุลสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ จดหมายข่าว
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ4

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเลือกสิ่งพิมพ์แต่ละชนิด พิจารณาอย่างไร
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  2. วิเคราะห์เนื้อหา
  3. กำหนดวัตถุประสงค์การผลิต
  4. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย
  5. ถูกทุกข้อ