แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3311 - การเมืองและระบบราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3311 - การเมืองและระบบราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการ โดยเน้นความสำคัญของแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อิทธิพลของการเมืองต่อระบบราชการ และอิทธิพลของระบบราชการต่อการเมือง ตลอดจนแนวความคิดในการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม380
  จำนวนชุดคำตอบ142

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  อำมาตยาธิปไตยเป็นระบบที่ระบบราชการเป็นตัวแทนประชาชน
  1. ผิด
  2. ถูก