แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3311 - การเมืองและระบบราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3311 - การเมืองและระบบราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการ โดยเน้นความสำคัญของแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อิทธิพลของการเมืองต่อระบบราชการ และอิทธิพลของระบบราชการต่อการเมือง ตลอดจนแนวความคิดในการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม380
  จำนวนชุดคำตอบ142

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผลการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระยะเวลาที่เป็นรูปธรรมคืออะไร
  1. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
  2. Early Retirement
  3. กำหนดมาตรการจำกัดการขยายตัวของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการ
  4. Privatization
  5. เน้นกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือนแห่งชาติ