แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2104 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2104 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะและความสำคัญของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ การจำแนกระบบพรรคการเมืองต่างๆ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่มีผลต่อระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ141

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูก
  1. การแบ่งที่นั่งของ D'haundt ต้องใช้ตัวเลขของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด
  2. วิธีการของ D'haundtจะได้ผลเช่นเดียวกับแบบ U.N.
  3. วิธีการของ D'haundt พรรคเล็กจะได้เปรียบ
  4. วิธีการของ D'haundt จะกำหนดจำนวนผู้แทนของแต่ละเขต
  5. ตัวหารของ D'haundt มาจากจำนวนผู้แทนของแต่ละเขต