แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2104 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2104 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะและความสำคัญของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ การจำแนกระบบพรรคการเมืองต่างๆ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่มีผลต่อระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ141

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูก
  1. การเลือกตั้งแบบสัดส่วนฯ มีแนวโน้มให้เกิดหลายพรรค
  2. การเลือกตั้งแบบสัดส่วนจะมีผู้แทนเขตละ 1 คน
  3. การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นการเลือกแบบสัดส่วนฯ ชนิดหนึ่ง
  4. การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะมีผู้แทนเขต 5 คน
  5. ไทยไม่เคยใช้วิธีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนฯ