แนวข้อสอบ รามคำแหง : ECO1101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาECO1101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิตในรูปต่างๆ ของการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคาในตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า และค่าจ้างกำลังแรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่วๆ ไป
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม954
  จำนวนชุดคำตอบ1297

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เส้นงบประมาณ (Budget Line) หมายถึง เส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
  1. การเลือกผลิตสินค้า 2 ชนิดในสัดส่วนต่างกัน โดยใช้งบประมาณเท่ากัน
  2. การเลือกบริโภคสินค้า 2 ชนิดในสัดส่วนต่างกัน โดยได้รับความพอใจเท่ากัน
  3. การเลือกผลิตสินค้า 2 ชนิดในสัดส่วนต่างกัน โดยใช้ต้นทุนคงที่จำนวนหนึ่ง
  4. การเลือกบริโภคสินค้า 2 ชนิดในสัดส่วนต่างกัน โดยใช้งบประมาณเท่ากัน