แนวข้อสอบ รามคำแหง : ECO1101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาECO1101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิตในรูปต่างๆ ของการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคาในตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า และค่าจ้างกำลังแรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่วๆ ไป
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม954
  จำนวนชุดคำตอบ1297

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มเป็น Cartel
  1. เพื่อพึ่งพาทางการเงินในกลุ่มผู้ผลิต
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
  3. เพื่อให้กลุ่มผลิตสินค้าได้ปริมาณมากที่สุด
  4. เพื่อให้กลุ่มมีอำนาต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ
  5. เพื่อให้กลุ่มผลิตสินค้าได้กำไรมากที่สุด