แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปกรรม ตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทยในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ1363

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่ใช่วิธีการเสริมสร้างอำนาจและความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์สมัยอยุธยา
  1. การใช้พิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สถาบันกษัตริย์
  2. การหาวิธีต่างๆ เพื่อลิดรอนอำนาจของเจ้านายและขุนนาง
  3. การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์
  4. การสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน