แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปกรรม ตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทยในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ1363

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือความหมายของผู้นำ "มีฤทธิ์อำนาจ" ของชุมชนไทในบริเวณภาคใต้ของจีน
  1. ผู้นำที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนับถือ
  2. ผู้นำที่สามารถแผ่อำนาจได้ทั้ง 8 ทิศ
  3. ผู้นำที่เป็นจักรพรรดิราช
  4. ผู้นำที่เป็นองค์อวาตารของเทพเจ้า