แนวข้อสอบ รามคำแหง : GEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาGEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ประชากร และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันอย่างผสมผสาน ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนาเชิงพื้นที่
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1356
  จำนวนชุดคำตอบ191

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "สินค้าและบริการที่คนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยช่วยกันผลิตได้ทั้งหมดภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดในปี 2548 เท่ากับ 45 ล้านบาท" จากประโยคดังกล่าว หมายความถึงข้อใด
  1. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเท่ากับ 45 ล้านบาท
  2. รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเท่ากับ 45 ล้านบาท
  3. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิเท่ากับ 45 ล้านบาท
  4. ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นเท่ากับ 45 ล้านบาท