แนวข้อสอบ รามคำแหง : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม480
  จำนวนชุดคำตอบ633

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โรคติดต่อชนิดใดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าจะพิชิตให้หมดไปจากประเทศไทย
  1. ไข้เลือดออก
  2. โปลิโอ
  3. ไข้ทรพิษ
  4. ไอกรน
  5. บาดทะยัก