แนวข้อสอบ รามคำแหง : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม480
  จำนวนชุดคำตอบ633

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Carrier เป็นพาหะของโรคที่มีคุณสมบัติอย่างไร
  1. เป็นแมลง
  2. เป็นสิ่งไม่มีชีวิต
  3. เป็นมนุษย์หรือสัตว์
  4. เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
  5. ถูกทุกข้อ