แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2300 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2300 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษามโนทัศน์และนานาทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ การจัดระเบียบองค์การ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารด้านต่างๆ การดำเนินงานโดยมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม286
  จำนวนชุดคำตอบ399

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ทำไมจึงกล่าวว่าการศึกษานโยบายสาธารณะมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ
  1. เพราะต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการศึกษานโยบายสาธาณณะ
  2. เพราะการศึกษานโยบายสาธารณะมีนักวิชาการหลายสาขาวิชาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  3. เพราะวิชานโยบายสาธารณะมีลักษณะสากลจึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการสาขาต่างๆ
  4. เพราะสามารถนำวิชานโยบายสาธารณะไปใช้ในการศึกษาวิชาใดก็ได้
  5. เพราะการศึกษานโยบายสาธารณะมีการแตกแขนงเป็นหลายสาขาวิชา