แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2300 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2300 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษามโนทัศน์และนานาทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ การจัดระเบียบองค์การ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารด้านต่างๆ การดำเนินงานโดยมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ
  • Introduction to Systems Analysis and Design
  • Structure
  • Analyzing the Business Case
  • Vocabulary
  • Managing Systems Projects
  • Requirements Modeling
  • Data and Process Modeling
  • Object Modeling
  • Development Strategies
  • User Interface Design
  • Data Design
  • Systems Architecture
  • Managing Systems Implementation
  • Managing Systems Support and Security
  • จำนวนคำถาม286
    จำนวนชุดคำตอบ399

    ตัวอย่างแนวข้อสอบ

    ดุลยภาพในการจัดทำงบประมาณปี 2550 เกี่ยวข้องกับข้อใด
    1. ขาดดุล
    2. ใช้ชีวิตพอเพียง
    3. 7 ยุทธศาสตร์
    4. 5 ด้าน
    5. ประหยัด