แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3104 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3104 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเข้าใจในสำนวน เนื้อหา ที่เกี่ยวกับธุรกิจจากตำรา บทความ หนังสือพิมพ์ วารสาร และเอกสารอื่นๆ เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการบัญชี การตลาด การจัดการ การเงินและการธนาคาร ทั้งในและนอกประเทศ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ86

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Which word in group does not belong?
  1. addicted
  2. valuable
  3. irrational
  4. compulsive