แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2106 - ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2106 - ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการนำภาษาต่างประเทศมาใช้กับสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ138

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การวิเคราะห์วาทกรรม มีประโยชน์อย่างไร
  1. ทำให้ผู้รับสารสามารถวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของผู้ส่งสาร
  2. ทำให้ผู้รับสารสามารถทราบและเข้าถึงความหมายที่แท้จริง
  3. ทำให้เข้าใจความหมายตามภาษาที่ปรากฏ
  4. ทำให้เข้าใจคำพูดที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดออกมา