แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1198
  จำนวนชุดคำตอบ140

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ คือ
  1. ค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายตามข้อตกลงกับฝ่ายลูกจ้าง
  2. ค่าตอบแทนที่นายจ้างต้องจ่ายตามกฎหมายกำหนด
  3. ค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้ตามผลงานที่ทำ
  4. ค่าตอบแทนที่นายจ้างและรัฐบาลร่วมกันจ่ายให้ลูกจ้าง
  5. ค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายตามมาตรฐานสากล