แนวข้อสอบ รามคำแหง : HRM2101 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHRM2101 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาปรัชญา แนวความคิด วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดหน่วยงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนอัตรากำลังคน การจัดหา การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา การทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1540
  จำนวนชุดคำตอบ617

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การวัดผลการทำงานของพนักงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบผลการทำงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตรงกับ Technical Term ว่า
  1. Employee Standard
  2. Performance Appraisal
  3. Performance Standard
  4. Job Performance Standard
  5. Job Analysis