แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1760
  จำนวนชุดคำตอบ3243

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สุนัขดมกลิ่นแล้วแสดงท่าทางให้รู้ว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของยาเสพติด สัมพันธ์กับข้อใด
  1. การให้สิ่งเสริมแรงแบบอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน (Variable Ratio)
  2. การให้สิ่งเสริมแรงแบบเวลาที่ไม่แน่นอน (Variable Interval)
  3. การสรุปความเหมือน (Generalization)
  4. การแยกความแตกต่าง (Discrimination)
  5. การปรับพฤติกรรม (Shaping)