แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1760
  จำนวนชุดคำตอบ3243

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อความต่อไปนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ ยกเว้น
  1. เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการทางจิตใจที่ปกติหรือผิดปกติ
  2. เพื่อแยกแยะได้ว่าบุคคลประเภทใดเข้าพวกกับตัวเราได้หรือไม่ได้
  3. เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และบุคลิกภาพ
  4. เพื่อเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย
  5. เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน