แนวข้อสอบ รามคำแหง : INT1005 - ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาINT1005 - ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อเนื่องต่างๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่างๆ เน้นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานต่างๆ ทั้งในระบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ วางพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยฝึกเขียนอัลกอริธึมสำหรับแก้ปัญหาเบื้องต้นต่างๆ โดยมีตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์แบบง่ายประกอบ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1856
  จำนวนชุดคำตอบ797

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคืออุปกรณ์รับ้อมูลเสียงเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  1. ลำโพง
  2. ไมโครโฟน
  3. เทปเสียง
  4. แผ่นซีดี