แนวข้อสอบ รามคำแหง : HRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสัมพันธ์และกระบวนการแรงงาน องค์การด้านแรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง ฯลฯ การจัดตั้งและการบริหารองค์การ ด้านแรงงานใช้ระบบทวิภาคีและไตรภาคี การเจรจาต่อรองร่วม การบริหารองค์การที่มีสหภาพแรงงานและการบริหารองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม710
  จำนวนชุดคำตอบ395

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ความหมายของ "นายจ้าง"
  1. เป็นผู้ตกลงจ่าย "ค่าจ้าง" ให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
  2. เป็นผู้ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน
  3. เป็นผู้ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน และเป็นผู้ตกลงจ่าย "ค่าจ้าง" ให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
  4. "ค่าจ้าง" ในข้อ 2 จะจ่ายเท่าใดก็ได้
  5. ถูกทุกข้อ