แนวข้อสอบ รามคำแหง : HRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสัมพันธ์และกระบวนการแรงงาน องค์การด้านแรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง ฯลฯ การจัดตั้งและการบริหารองค์การ ด้านแรงงานใช้ระบบทวิภาคีและไตรภาคี การเจรจาต่อรองร่วม การบริหารองค์การที่มีสหภาพแรงงานและการบริหารองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม710
  จำนวนชุดคำตอบ395

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ มีปัญหาคือ
  1. คนงานขอไปทำงานต่างประเทศเพราะต้องการเรียนรู้งานและไปเที่ยวต่างประเทศ
  2. กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสากล
  3. รัฐบาลยังไม่เน้นนโยบายการจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศอย่างแท้จริง
  4. กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสากล และรัฐบาลยังไม่เน้นนโยบายการจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศอย่างแท้จริง
  5. ถูกทุกข้อ