แนวข้อสอบ รามคำแหง : HRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสัมพันธ์และกระบวนการแรงงาน องค์การด้านแรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง ฯลฯ การจัดตั้งและการบริหารองค์การ ด้านแรงงานใช้ระบบทวิภาคีและไตรภาคี การเจรจาต่อรองร่วม การบริหารองค์การที่มีสหภาพแรงงานและการบริหารองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม710
  จำนวนชุดคำตอบ395

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างไรกับแรงงาน
  1. เป็นองค์กรระดับชาติแห่งเดียวที่ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง
  2. ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่อยู่ในระบบสากล
  3. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันการกีดกันทางการค้า
  4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
  5. ถูกทุกข้อ