แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2310 - พฤติกรรมองค์กร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2310 - พฤติกรรมองค์กร
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม783
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "ความเชื่อถือของคนในระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่งมีผลกระทบต่อองค์การด้วย" เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฐานคติในการพัฒนาองค์การข้อใด
  1. เกี่ยวกับสมาชิกในองค์การ
  2. เกี่ยวกับระบบในองค์การ
  3. เกี่ยวกับคนในองค์การ
  4. เกี่ยวกับกลุ่มในองค์การ