แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2310 - พฤติกรรมองค์กร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2310 - พฤติกรรมองค์กร
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม783
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำว่า "Displacement" ในทฤษฎีองค์การมีความหมายอย่างไร
  1. การนำวิธีการดำเนินงานมาเป็นเป้าหมายขององค์การ
  2. การเน้นระบบการทำงาน
  3. การใช้เครื่องจักรแทนที่แรงงานมนุษย์
  4. การใช้กลุ่มคนทำงาน