แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2310 - พฤติกรรมองค์กร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2310 - พฤติกรรมองค์กร
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม783
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แนวคิดโบราณมองความขัดแย้งเป็นการทำลายองค์การ ต่างจากแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์อย่างไร
  1. เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงปัญหา
  2. มีจุดดีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ
  3. ควรเปิดเผย
  4. เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้