แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2310 - พฤติกรรมองค์กร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2310 - พฤติกรรมองค์กร
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม783
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แนวคิดของสำนักใดที่ตรงกันข้ามกับทฤษฎีชนชั้นนำ แต่สอดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตย
  1. สำนักระบบเปิด
  2. สำนักระบบปิด
  3. สำนักมนุษยนิยม
  4. สำนักสมัยใหม่
  5. สำนักมนุษยสัมพันธ์