แนวข้อสอบ รามคำแหง : ECO1102 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาECO1102 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่างงาน การทำงานเต็มอัตรา
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1138
  จำนวนชุดคำตอบ939

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ถ้าให้ปริมาณเงินในระบบคงที่ ความต้องการถือเงินเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ I0 อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  1. อัตราดอกเบี้ยจะลดลงต่ำกว่า r0
  2. อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า r0
  3. อัตราดอกเบี้ยจะปรับเข้าสู่ดุลยภาพ r0
  4. ข้อ 2 และ 3 ถูก