แนวข้อสอบ รามคำแหง : ECO1102 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาECO1102 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่างงาน การทำงานเต็มอัตรา
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1138
  จำนวนชุดคำตอบ939

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นโยบายการเงินแบบควบคุมเชิงคุณภาพ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจนเกิดเงินฝืด ควรใช้มาตรการต่างๆ อย่างไร
  1. ซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน
  2. นำพันธบัตรออกขายให้สถาบันการเงิน
  3. ลดเงินดาวน์ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค
  4. เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย