แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่และความสำคัญของงานสำนักงานในองค์การธุรกิจและส่วนราชการ การวางแผนใช้พื้นที่สำนักงาน การจัดทำแผนผังสำนักงาน การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ การบริหารงานเอกสาร เช่น การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1136
  จำนวนชุดคำตอบ153

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การจัดสำนักงานแบบเน้นทัศนียภาพหมายถึงข้อใด
  1. จัดให้มีไม้ประดับประกอบการตกแต่ง
  2. จัดโดยให้มีเสียงธรรมชาติในสำนักงาน
  3. จัดโดยใช้กระจกใสมองผ่านเห็นทิวทัศน์
  4. จัดโดยใช้รูปภาพธรรมชาติประกอบการตกแต่ง
  5. จัดโดยเปิดหน้าต่างมองเห็นทิวทัศน์