แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่และความสำคัญของงานสำนักงานในองค์การธุรกิจและส่วนราชการ การวางแผนใช้พื้นที่สำนักงาน การจัดทำแผนผังสำนักงาน การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ การบริหารงานเอกสาร เช่น การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1136
  จำนวนชุดคำตอบ153

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การปรับปรุงระบบงานโดยวิธีใดเหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้งานสำนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  1. ผู้บริหารควบคุมเข้มงวด
  2. การเพิ่มจำนวนพนักงานให้มากขึ้น
  3. จัดหาเครื่องจักรที่มีราคาแพงมาใช้
  4. การเพิ่มขั้นตอนการทำงานให้มากขึ้น
  5. การรวมงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน