แนวข้อสอบ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย : เภสัชกรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาเภสัชกรรมไทย
กลุ่มวิชาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม280
  จำนวนชุดคำตอบ285

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เภสัชวัตถุที่เภสัชกรแผนโบราณแบ่งออกได้เป็น
  1. พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และแร่วัตถุ
  2. พืชวัตถุ เขาสัตว์ และดีสัตว์ต่างๆ
  3. วัตถุนานาชนิดที่นำมาปรุงเป็นยา
  4. พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และแร่วัตถุ และวัตถุนานาชนิดที่นำมาปรุงเป็นยา