แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3302 - การวางแผนในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการและการบริหารแผน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดทำโครงการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม359
  จำนวนชุดคำตอบ112

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างและรูปแบบของนโยบายข้อความในข้อใดกล่าวผิด
  1. เป็นคำบอกกล่าวที่เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นไป
  2. มีรูปเป็นประกาศแจ้งความ
  3. มีรูปเป็นกฎหมาย กฎ ระเบียบ
  4. มีรูปแบบเป็นสัญญา
  5. มีรูปเป็นแผนงานโครงการ