แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3302 - การวางแผนในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการและการบริหารแผน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดทำโครงการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม359
  จำนวนชุดคำตอบ112

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การมีความหมายในตัวของปัญหาเอง
  1. ปัญหามีตัวตนและมีโครงสร้างชัดเจน
  2. ปัญหาทั้งหลายมีความเป็นพลวัต (Dynamic) สูง
  3. ปัญหาไม่มีตัวตนที่แท้จริง (Artificiality)
  4. ปัญหามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน (Integration)
  5. ปัญหามีลักษณะเป็นอัตนัย (Subjectivity) สูง