แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3302 - การวางแผนในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการและการบริหารแผน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดทำโครงการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม359
  จำนวนชุดคำตอบ112

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เทคนิคที่ต้องใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
  1. การพยากรณ์
  2. การพรรณนา
  3. การวัดและประเมิน
  4. การชี้แนะแนวทาง
  1. ถูกเพียงข้อเดียว
  2. ถูก 4 ข้อใดๆ ก็ตาม
  3. ถูก 3 ข้อใดๆ ก็ตาม
  4. ถูก 2 ข้อใดๆ ก็ตาม
  5. ไม่มีข้อใดถูก