แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4100 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4100 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทางการเมือง การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การวางโครงการสำรวจและทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม และศึกษาโดยสังเขปเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม295
  จำนวนชุดคำตอบ222

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเป็นตัวแปรระดับใด
  1. Ratio
  2. Nominal
  3. Ordinal
  4. Interval
  5. ไม่มีข้อใดถูก