แนวข้อสอบ รามคำแหง : MSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานอันจำเป็นแก่การฟังผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม577
  จำนวนชุดคำตอบ283

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นลักษณะของดนตรีในสมัยคลาสสิก
  1. เป็นยุคทองของการดนตรีที่ใช้ดนตรีเป็นเครื่องแสดงออกของอารมณ์มากกว่ายุคก่อนๆ
  2. เป็นดนตรีเพื่อดนตรีที่นำเอาคุณลักษณะเด่นของเสียงเครื่องดนตรีมาแสดงอย่างละเอียดอ่อน
  3. ดนตรีขับร้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านเทคนิคการขับร้องและเครื่องดนตรีต่างๆ
  4. เป็นดนตรีที่คีตกวีใช้ความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลงให้แปลกไปจากเดิม