แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเทคนิคและกลวิธีสมัยใหม่ในการบริหาร ศึกษาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและพิจารณาฐานข้อมูล กลยุทธในการบริหาร โปรแกรม และคำสั่งงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม386
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  1. หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และเชิงตรรกะ
  2. หน่วยประมวลผลกลางจะควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. ข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 ผิดทั้ง 2 ข้อ
  2. ข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 ถูกทั้ง 2 ข้อ
  3. ข้อความที่ 1 ผิด และข้อความที่ 2 ถูก
  4. ข้อความที่ 1 ถูก และข้อความที่ 2 ผิด