แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเทคนิคและกลวิธีสมัยใหม่ในการบริหาร ศึกษาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและพิจารณาฐานข้อมูล กลยุทธในการบริหาร โปรแกรม และคำสั่งงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม386
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แฟ้มข้อมูลการซื้อ-ขายตั๋วรถไฟ ควรเป็นแฟ้มข้อมูลประเภท
  1. แฟ้มข้อมูลแบบเรียงตามลำดับ
  2. แฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง
  3. แฟ้มข้อมูลแบบดัชนีเรียงตามลำดับ
  4. ถูกทุกข้อ
  5. ไม่มีข้อใดถูก