แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเทคนิคและกลวิธีสมัยใหม่ในการบริหาร ศึกษาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและพิจารณาฐานข้อมูล กลยุทธในการบริหาร โปรแกรม และคำสั่งงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม386
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  หลักการจัดการ (Principles of Management) ของเฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) เน้นว่าการดำเนินการในองค์การจะต้องประกอบด้วย
  1. กิจกรรมทางการพาณิชย์ (Commercial Activities)
  2. กิจกรรมทางปรัชญา (Philosophical Activities)
  3. กิจกรรมทางจิตวิทยา (Psychological Activities)
  4. กิจกรรมทางสังคม (Social Activities)
  5. กิจกรรมทางองค์การ (Organizational Activities)