แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเทคนิคและกลวิธีสมัยใหม่ในการบริหาร ศึกษาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและพิจารณาฐานข้อมูล กลยุทธในการบริหาร โปรแกรม และคำสั่งงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม386
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผู้เน้นการบริหารที่ดีที่สุดคือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้เวลาน้อยที่สุดและได้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ ..........
  1. ลูเธอร์ กูลิค และลินดอล เออร์วิค (Luther Gulick และ Lyndall Urwick)
  2. เฟรดเดอร์ริค เทลเลอร์ (Frederick Taylor)
  3. แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber)
  4. ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor)
  5. ไม่มีข้อใดถูก