แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเทคนิคและกลวิธีสมัยใหม่ในการบริหาร ศึกษาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและพิจารณาฐานข้อมูล กลยุทธในการบริหาร โปรแกรม และคำสั่งงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม386
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) คือ
  1. อุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องรับโทรทัศน์
  2. ต้นกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Personal Computer)
  3. ชิพ (Chip) ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างในคอมพิวเตอร์
  4. ข้อ 2 และ 3 ถูก
  5. ข้อ 1 และ 3 ถูก