แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1003 - การใช้ห้องสมุด

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1003 - การใช้ห้องสมุด
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาบทบาท ลักษณะ และหน้าที่ของแหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบการจัดเก็บและค้นคืน วิธีการค้นคว้า และการทำรายงานในระดับอุดมศึกษา
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1193
  จำนวนชุดคำตอบ2478

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเขียนรูปแบบบรรณานุกรมถูกต้อง
  1. นิทานพื้นบ้าน โดย ธวัช ปุณโณทก กรุงเทพฯ
  2. ธวัช ปุณโณทก. นิทานพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2534.
  3. นิทานพื้นบ้าน แต่งโดย รองศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก.
  4. ธวัช ปุณโณทก นิทานพื้นบ้าน พิมพ์ปี 2534