แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักทั่วๆ ไป และประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะ
หัวข้อ
  • Introduction to Systems Analysis and Design
  • Structure
  • Analyzing the Business Case
  • Vocabulary
  • Managing Systems Projects
  • Requirements Modeling
  • Data and Process Modeling
  • Object Modeling
  • Development Strategies
  • User Interface Design
  • Data Design
  • Systems Architecture
  • Managing Systems Implementation
  • Managing Systems Support and Security
  • จำนวนคำถาม400
    จำนวนชุดคำตอบ504

    ตัวอย่างแนวข้อสอบ

    การแนะนำตัวผู้พูดเกินความจริง จะมีผลต่อผู้พูดอย่างไร
    1. กระดากเขินอายต่อหน้าผู้ฟัง
    2. สร้างความภาคภูมิใจ
    3. ผิดหวังต่อการพูดครั้งนั้น
    4. เป็นเกียรติอย่างยิ่ง