แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักทั่วๆ ไป และประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ504

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นการแบ่งการพูดตามจุดมุ่งหมาย
  1. เร้าอารมณ์ สร้างจุดสนใจ
  2. บอกเล่า กล่าวความจริง
  3. ท่องจำ กล่าวตามหัวข้อ
  4. ให้ความบันเทิง ชักจูงใจ