แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักทั่วๆ ไป และประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ504

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เหตุใดผู้พูดจึงต้องค้นคว้าข้อมูลเพื่อการนำเสนอ และมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ
  1. เพื่อให้การแบ่งหัวข้อและหาข้อมูลสนับสนุนเป็นไปอย่างราบรื่น
  2. เพื่อแสดงออกถึงการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ควรค่าแก่การนำเสนอ
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเอียงลึกซึ้งตรงความสนใจของผู้ฟัง
  4. เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้