แนวข้อสอบ รามคำแหง : COS1101 - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาCOS1101 - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบรหัส ระบบเลขฐานต่างๆ ปัญหาและขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ ความขัดแย้งทางตรรกะ ความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบน มีการฝึกใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีประโยชน์ในงานทั่วๆ ไป เป็นวิชานำเข้าสู่เนื้อหาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตัวอย่างเป็นหลัก
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม282
  จำนวนชุดคำตอบ636

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป (Information System)
  1. Cybernetic System คือ ระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาเป็น Input เพื่อควบคุม
  2. วัตถุประสงค์ของ Input Component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ
  3. Information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล
  4. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล