แนวข้อสอบ รามคำแหง : ENG1002 - ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาENG1002 - ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะ องค์ประกอบของประโยค และการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม2040
  จำนวนชุดคำตอบ3649

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  He'd rather you .......... often.
  1. smiles
  2. will smile
  3. emiled
  4. smile