แนวข้อสอบ รามคำแหง : INT1004 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาINT1004 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์ และการใช้งานส่วนบุคคล เช่น Word Processing ฐานข้อมูลเบื้องต้น และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม546
  จำนวนชุดคำตอบ584

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งจะรวบรวมรายการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาไว้ในฐานข้อมูล พอสิ้นเดือนจะนำมาสรุปรายงานขายของสินค้าแต่ละประเภท ในกรณีที่สินค้าบางประเภทขายไม่ถึง 10 หน่วย จะมีการพิมพ์รายการนั้นออกมาเพื่อดูแลเป็นพิเศษ สำหรับรายการสินค้าที่ขายดีมาก 10 อันดับในแต่ละเดือน จะมีการพยากรณ์ยอดขายในเดือนถัดไปเพื่อวางแผนเรื่องสต๊อกสินค้า การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำมานานถึง 10 ปีแล้ว โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเป็นระบบเครือข่าย โดยมีบุคลากรทำงานในระบบหลายกลุ่ม เนื่องจากในปี พ.ศ.2555 จะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งกลายเป็นบริษัทข้ามชาติ แนวทางของระบบนี้จะพยายามลดจำนวนคนและงานเอกสารให้มากที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเน้นการใช้ IT ในทุกระดับ ซึ่งในการนี้ระบบจะต้องมีความปลอดภัยมาก...

  ในระบบปัจจุบันนี้กิจกรรมที่ทำมีระบบอะไรบ้าง
  1. TPS, MIS
  2. TPS
  3. TPS, MIS, DSS
  4. TPS, MIS, DSS, ES
  5. ไม่มีข้อใดถูก