แนวข้อสอบ รามคำแหง : MTH1103 - แคลคูลัส 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMTH1103 - แคลคูลัส 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม226
  จำนวนชุดคำตอบ1966

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กำหนดให้ต้นทุนรวมของการผลิตสินค้า x ชิ้น เป็นเงิน C(x) = 2x2 + x + 8 บาท ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของการผลิตสินค้า 10 หน่วย เป็นเท่าไร
  1. 21.80 บาท
  2. 23.80 บาท
  3. 22.80 บาท
  4. 20.80 บาท