แนวข้อสอบ รามคำแหง : MTH1103 - แคลคูลัส 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMTH1103 - แคลคูลัส 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม226
  จำนวนชุดคำตอบ1966

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ถังใส่น้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปริมาตร 2,000 ลูกบาศก์เมตร ราคาวัสดุที่ใช้ทำด้านบนและด้านล่างของถังคือ 30 บาทต่อตารางเมตร และ 15 บาทต่อตารางเมตรสำหรับทำด้านข้าง ถ้า x คือความกว้างของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ y คือความลึกของถังน้ำ ข้อใดคือพื้นที่ด้านบนรวมกับด้านล่าง และพื้นที่ด้านข้าง
  1. 4xy และ 2x²
  2. 2x² และ 4xy
  3. xy และ x²
  4. x² และ xy