แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3313 - การบริหารการพัฒนา

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3313 - การบริหารการพัฒนา
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อการพัฒนา ศึกษากรณีเฉพาะทั้งของไทยและต่างประเทศ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ73

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเมืองคืออะไร
  1. กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม
  2. กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสาธารณะ
  3. กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
  4. กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์