แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ422

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
  1. Third World Communication
  2. Third World
  3. World Communication Problems
  4. Third Communication