แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ422

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริง มีชื่อว่าอะไร
  1. Daily Courant
  2. Oxford Gazette
  3. Boston News-Letter
  4. The New England Courant