แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4310 - พฤติกรรมองค์การ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4310 - พฤติกรรมองค์การ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารกลุ่มรูปนัยและอรูปนัย การเป็นผู้นำ การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเข้าใจในองค์การ เครื่องมือ วิธีการ และรูปแบบต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลของภาวะแวดล้อมในการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พื้นฐานเพื่อการทำความเข้าใจกับมนุษย์ในวิชาพฤติกรรมองค์การมีอยู่เช่นใด
  1. มนุษย์มีความแตกต่างกัน
  2. พฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนจะเป็นเช่นเดียวกันหากได้รับสิ่งจูงใจในลักษณะเดียวกัน
  3. ถูกทุกข้อ
  4. ไม่มีข้อใดถูก