แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4310 - พฤติกรรมองค์การ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4310 - พฤติกรรมองค์การ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารกลุ่มรูปนัยและอรูปนัย การเป็นผู้นำ การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเข้าใจในองค์การ เครื่องมือ วิธีการ และรูปแบบต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลของภาวะแวดล้อมในการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ104

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูก
  1. วิชาพฤติกรรมองค์การเกี่ยวข้องและมีผลต่อความสำเร็จขององค์การ เนื่องจากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารในการจูงใจพนักงาน
  2. วิชาพฤติกรรมองค์การไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้บริหารในการจัดกลุ่มการทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์การเลย
  3. ถูกทุกข้อ
  4. ไม่มีข้อใดถูก