แนวข้อสอบ รามคำแหง : ENG1001 - ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาENG1001 - ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่างๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม2618
  จำนวนชุดคำตอบ4864

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  John goes to school .........., but his elder brother goes to work ...........
  1. bu bus; on foot
  2. on buy; on a foot
  3. in bus; by foot
  4. by a bus; by a foot