แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2100 - การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2100 - การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินงาน เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม797
  จำนวนชุดคำตอบ161

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ใครคือผู้ตัดสินใจมอบหมายนโยบายของพรรคการเมืองไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้บริหาร
  2. นักประชาสัมพันธ์
  3. ฝ่ายการตลาด
  4. นักโฆษณา