แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1400 - การกระจายเสียงเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1400 - การกระจายเสียงเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ บทบาท และอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องส่ง เทคนิคและหลักการจัดทำรายการกระจายเสียงเบื้องต้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ277

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  วิทยุโทรทัศน์ หมายถึงอะไร
  1. การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งกระจายออกอากาศ หรือเพื่อรับสัญญาณไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้สาย
  2. การส่งและรับภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ ออกอากาศด้วยกระแสคลื่นวิทยุที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  3. การใช้ส่งและรับทางสายเคเบิลเพื่อออกอากาศภาพและเสียง
  4. การกระจายหรือแพร่ไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศเพื่อส่งสาร