แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม632
  จำนวนชุดคำตอบ155

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  บัตรสีฟ้า คือบัตรที่กรมศุลกากรออกให้ใคร
  1. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการ
  2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของบริษัท
  3. ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
  4. บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านศุลกากร
  5. ไม่มีข้อใดถูก