แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม632
  จำนวนชุดคำตอบ155

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า ตัวเลือกใดไม่ใช่ข้อยกเว้นนั้น
  1. ตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษี
  2. ตัวแทนได้ส่งสินค้ากลับคืน
  3. ได้นำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น
  4. ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อ
  5. ตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้า