แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม632
  จำนวนชุดคำตอบ155

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นายไก่มีเงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท ตลอดปี 2550 นายไก่ได้แจ้งสถานะการหักลดหย่อนไว้ดังนี้ ภรรยาไม่มีเงินได้และบุตรเล็กกำลังศึกษา 2 คน ต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเดือน ก.ค. 2550 จำนวน 9,600 บาท และต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้ออาคารที่อยู่อาศัยที่จะต้องจ่ายทั้งปีจำนวน 10,000 บาท ผู้จ่ายเงินได้ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน เดือน ธ.ค. 2550 บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด (บาท)
  1. 720.37
  2. 700.37
  3. 690.37
  4. 680.37
  5. ไม่มีข้อใดถูก