แนวข้อสอบ รามคำแหง : PHI1000 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPHI1000 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาธรรมชาติของมนุษยศาสตร์ การแสวงหาคุณค่า บ่อเกิด และความจำเป็นของจริยธรรมในสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1019
  จำนวนชุดคำตอบ227

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่ใช้สอย (10 ส่วน) เบื้องต้นตามข้อใด
  1. สระน้ำ 3, นาข้าว 3, พืชไร่-สวน 3, บ้าน สวนครัว สัตว์เลี้ยง 1
  2. สระน้ำ 3, นาข้าว 1, พืชไร่-สวน 3, บ้าน สวนครัว สัตว์เลี้ยง 3
  3. สระน้ำ 3, นาข้าว 3, พืชไร่-สวน 1, บ้าน สวนครัว สัตว์เลี้ยง 3
  4. สระน้ำ 1, นาข้าว 3, พืชไร่-สวน 3, บ้าน สวนครัว สัตว์เลี้ยง 3