แนวข้อสอบ รามคำแหง : PHI1000 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPHI1000 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาธรรมชาติของมนุษยศาสตร์ การแสวงหาคุณค่า บ่อเกิด และความจำเป็นของจริยธรรมในสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1019
  จำนวนชุดคำตอบ227

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำกล่าวของขงจื๊อว่า "อย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความมสามารถ จงห่วงว่าสักวันหนึ่ง เขายกย่องหรือเลื่อนตำแหน่งท่าน ท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับที่เขายกย่องหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่" เน้นคุณธรรมข้อใด
  1. พรหมวิหาร 4
  2. สัปปุริสธรรม 7
  3. จริต 6
  4. ไม่มีข้อใดถูก