แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ "การประชุมเพื่อระดมความคิด" ที่ดี
  1. กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นกัน
  2. ควรจัดประชุมโดยใช้สถานที่อื่นๆ ที่ห่างไกลจากที่ทำงานประจำ
  3. ผู้เข้าร่วมควรมีความใกล้เคียงกันในเรื่องตำแหน่งงานเพื่อความหลากหลายทางความคิด
  4. อย่างน้อย 40% ของคนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ควรมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อประชุมล่วงหน้า
  5. ถูกทุกข้อ