แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดพื้นฐานกระบวนการสื่อสารกับตนเองและระหว่างบุคคล
  1. การสื่อสารนับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น เคลื่อนไหว หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  2. หน่วยพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ คือ Interpersonal Communication
  3. หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดในการสื่อสารของมนุษย์ คือ Intrapersonal Communication
  4. การพูดของมนุษย์ - การมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นคำพูด
  5. ถูกทุกข้อ