แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เขาว่ากันว่าคนเหนือเป็นคนโอบอ้อมอารี คนอีสานเป็นคนซื่อ จริงใจ ส่วนคนใต้เป็นคนขยัน รักพวกพ้อง พี่น้อง เพื่อนฝูง แล้วคนกรุงเทพฯ ล่ะ มีอะไรดี ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับศัพท์เทคนิคในข้อใด
  1. Faulty Assumption
  2. Intimate Distance
  3. Overgeneralization
  4. Chronemics
  5. Empathy/Sensitivity