แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือเทคนิค 7 ประการเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิผล ทั้ง 2 คำ
  1. ความกะทัดรัด-Conciseness, ความพิจารณาไตร่ตรอง-Consideration
  2. ความประนีประนอม-Compromise, ความถูกต้อง-Correctness
  3. ความสัมพันธ์ของเนื้อหา-Compatability, ความสุภาพอ่อนน้อม-Courtesy
  4. ความชัดแจ้ง-Clarity, ความโปร่งใสเปิดเผย-Concealment
  5. ความเป็นรูปธรรม-Configuration, ความสมบูรณ์ครบถ้วน-Completeness