แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ "อวัจนภาษา"
  1. ไม่ควรด่วนสรุป การตีความต้องอาศัยบริบทในขณะสนทนามาพิจารณาประกอบ
  2. มนุษย์จะรับรู้ความหมายจากเนื้อหาสารที่ปรากฏทางใบหน้า ร่างกาย และวัตถุมากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้ความหมายทางน้ำเสียงและทางถ้อยคำตามลำดับ
  3. ควรคำนึงถึงความแตกต่งหรือความเหมาะสมของวัฒนธรรม / อนุวัฒนธรรม / จารีตประเพณี และความเป็นอยู่ของคนในสังคมของคู่สื่อสาร
  4. ถ้าน้ำเสียงและเนื้อหามีความขัดกัน ผู้ฟังจะตัดสินความหมายจากน้ำเสียงเป็นสำคัญ
  5. ไม่มีข้อใดถูก