แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คะแนนผลงานของพนักงานมีค่าเฉลี่ย 39 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7 คะแนน ถ้าสุ่มมา 49 คน ให้ X คือคะแนนผลงานของพนักงาน 1 คนจากตัวอย่างสุ่ม

  X มีการแจกแจงแบบใด
  1. พัวซอง
  2. ไคสแควร์
  3. ทวินาม
  4. Normal