แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ต้องการศึกษาอิทธิพลของที่ตั้งร้านและตำแหน่งที่วางชั้นสินค้า เก็บยอดขายขนมปังรายเดือน (หน่วย : 1,000 บาท) แยกตามที่ตั้งร้านและตำแหน่งที่วางชั้นสินค้า จากข้อมูลนำมาสร้างตาราง ANOVA ได้ดังนี้
  SOVdfSSMSfc
  ที่ตั้งร้าน21,824
  ตำแหน่งที่วางชั้นสินค้า31,101
  ที่ตั้งร้าน × ตำแหน่งที่วางชั้นสินค้า69015
  Error1224020
  รวม233,255

  ในการทดสอบอิทธิพลร่วมของที่ตั้งร้านและตำแหน่งที่วางชั้นสินค้า ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ
  1. 15
  2. 0.75
  3. 22.8
  4. 18.35