แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สุมตัวอย่างเจ้าของรถจักรยานยนต์จำนวน 100 คน มี 60 คนเห็นด้วยกับการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ จะสรุปได้หรือไม่ว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 50 เห็นด้วยกับการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

  สมมติฐานเพื่อทดสอบ คือ
  1. Ha : π > 0.5
  2. Ha : π ≠ 8
  3. Ha : π ≠ 0.6
  4. Ha : π > 0.6