แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ศึกษาความสัมพันธ์ของราคางานที่ประมูลได้ (X : ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการประมูล (Y : หมื่นบาท) จากงานประมูล 12 งาน ได้สมการถดถอยประมาณค่าคือ Ŷ = 4.2 + 4.5X, R = 0.9
  ถ้าราคางานที่ประมูลได้เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการประมูล
  1. เพิ่มขึ้น 4.5 หมื่นบาท
  2. เพิ่มขึ้น 1 หมื่นบาท
  3. ลดลง 4.5 หมื่นบาท
  4. ลดลง 1 หมื่นบาท