แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ต้องการศึกษาอิทธิพลของยี่ห้อกาแฟและประเภทการส่งเสริมการขายจึงเก็บข้อมูลยอดขายกาแฟนำมาสร้างตาราง ANOVA 2 ทาง ได้ดังนี้
  SOVdfSSMSfc
  ยี่ห้อกาแฟ1450
  ประเภทการส่งเสริมการขาย1252
  ยี่ห้อกาแฟ × ประเภทการส่งเสริมการขาย172
  Error15270
  รวม181,044

  การทดสอบอิทธิพลของยี่ห้อกาแฟ จุดวิกฤติที่ α = 0.05 คือ
  1. 4.60
  2. 2.27
  3. 4.54
  4. 4.41