แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ตารางแสดงต้นทุน (หน่วยเป็นหมื่นบาท) ของปัญหาการตัดสินใจ ซึ่งมี 4 กโลบาย (ทางเลือก) ภายใต้สภาวการณ์บังคับ เป็นดังนี้
  ABCD
  S16794
  S24273
  S32141

  ถ้าใช้เกณฑ์ Minimax ควรเลือกทางเลือก .......... ด้วยค่าตัดสินใจ ..........
  1. 1
  2. 0
  3. D; 1
  4. C; 0