แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผู้จัดการ Supermarket รวบรวมยอดขายต่อสัปดาห์ (หน่วยเป็นล้านบาท) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ของ Supermarket ใน 4 ทำเล ซึ่งใช้วิธีส่งเสริมการขาย 3 วิธี ได้ผลดังนี้
  ทำเลวิธีส่งเสริมการขาย
  123
  18, 107, 85, 3
  212, 109, 104, 5
  313, 1010, 86, 5
  411, 97, 64, 6

  จงเติมตาราง ANOVA เพื่อใช้ทดสอบอิทธิพลของทำเล และทดสอบอิทธิพลร่วมของทำเลกับวิธีส่งเสริมการขาย
  SOVSSdfMSfc
  ทำเล14.174.7232.984
  วิธีส่งเสริมการขาย128.2564.12540.51
  ทำเล × วิธีส่งเสริมการขาย7.081.1800.745
  Error19.001.583
  รวม168.50

  ในการทดสอบอิทธิพลร่วมของทำเลกับวิธีส่งเสริมการขาย สรุปผลการทดสอบว่า
  1. ไม่ปฏิเสธ H0 สรุปว่า มีอิทธิพลร่วมของทำเลกับวิธีส่งเสริมการขาย
  2. ปฏิเสธ H0 สรุปว่า มีอิทธิพลร่วมของทำเลกับวิธีส่งเสริมการขาย
  3. ไม่ปฏิเสธ H0 สรุปว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมของทำเลกับวิธีส่งเสริมการขาย
  4. ปฏิเสธ H0 สรุปว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมของทำเลกับวิธีส่งเสริมการขาย