แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3105 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3105 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการด้านการเขียน การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อุปสรรคและความล้มเหลวในการสื่อสาร การใช้สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม696
  จำนวนชุดคำตอบ513

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เจ๊ต้อยฉุนเดชที่ช่วยปกป้องนายทุนสุดฤทธิ์ นึกถึงทีไรแค้นใจทุกที ตรงกับข้อใด
  1. สภาวะจิตใจที่ส่งผลให้เห็น
  2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ลักษณะนิสัยของผู้รับ
  3. ไม่ถูก
  4. ปัจจัยด้านเจตคติส่วนตน
  5. การเปลี่ยนพฤติกรรมถาวร