แนวข้อสอบ รามคำแหง : ANT3053 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาANT3053 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีนับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเกาหลี โดยเน้นศึกษาเรื่องครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษ และการจัดระเบียบทางสังคมและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบัน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม836
  จำนวนชุดคำตอบ1113

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผู้ใดวิจารณ์เกาหลีว่า "ไม่สามารถยืนอยู่บนขาของตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ต้องตกอยู่ในสภาพเป็นผู้ผลิตรับช่วงของบริษัทญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต่อไปอีกนับ 100 ปี"
  1. ไทยโช
  2. โอมาเอะ
  3. ไคซูมิ
  4. กูรู